Koordynacja konwencji strefy szlemowej

Koordynacja konwencji strefy szlemowej

KOORDYNACJA KONWENCJI STREFY SZLEMOWEJ

Artykuł z "Brydża" 11/1982

     Nie trzeba chyba udowadniać, że właściwa licytacja w strefie szlemowej wymaga aparatu licytacyjnego o wysokiej precyzji. Ułożono dotychczas wiele metod licytacji i konwencji w tej strefie. Można podzielić je następująco:

  • informacyjne - np. cue bidy, Splinter,
  • wywiadowcze - np. OSW, Blackwood, można je dzielić na:
  • sprawdzające wszystkie kolory - np. Blackwood,
   • sprawdzające konkretny kolor - np. konwencja atutowa; te z kolei można podzielić na:
   • sprawdzające zatrzymanie (tzn. ilość lew do oddania w danym kolorze), np. OSW
   • sprawdzające jakość koloru, np. atutowa, OSW Doroszewicza.

        Wiele z tych konwencji wzajemnie się wyklucza. Celem niniejszej pracy jest przedstawienie spójnego zestawu konwencji strefy szlemowej, możliwego do zaadoptowania w całości, bądź częściowo w większości systemów oraz przedstawienie pewnych ustaleń, pomocnych w licytacji tej strefy.

        Niejednokrotnie w licytacji występuje sytuacja, gdy wiadomo, że końcówka jest przesądzona na niskim szczeblu. Występuje to na przykład po odpowiedzi forsującej do dogranej, po otwarciu z silnego trefla i odpowiedzi pozytywnej, po "genialnym bez atu" itp. Wydaje się celowym ustalenie, że w takiej sytuacji, odzywka, nie będąca zalicytowaniem końcówki lub ewidentnym poszukiwaniem najlepszej końcówki (np. wywiadem bezatutowym) jest wejściem do licytacji strefy szlemowej. Przy tym można tu wyróżnić dwie sytuacje:

  • gdy w dotychczasowej sytuacji nie wystąpiło uzgodnienie koloru bezpośrednie lub przez domniemanie - w takiej sytuacji, zalicytowanie przez odpowiadającego koloru otwierającego jest uzgodnieniem tego koloru i pytaniem o 5 wartości; dalsze pytania są różnymi rodzajami OSW bądź atutową według zasad opisanych dalej;
  • gdy w dotychczasowej licytacji nastąpiło uzgodnienie koloru bezpośrednio lub przez domniemanie - w tej sytuacji pytaniem o 5 wartości jest kolor uzgodniony poniżej dogranej lub bez atu przy uzgodnionym kolorze starszym. Inne są różnymi rodzajami OSW bądź atutową według opisanych dalej zasad.

        W celu rozszerzenia możliwości wejścia na niskim szczeblu w licytację konwencyjną, celowe jest wprowadzenie zasady, że odpowiedź "two over one" forsuje do dogranej. Ustalenie to powoduje czasem stanięcie w złej częściówce, co wydaje się być zrekompensowane przez większą precyzję licytacji w strefie dogranej i premiowej. Szczególnie należy wziąć to pod uwagę przy konstruowaniu systemu, przeznaczonego głównie do gry na punkty meczowe. Idea ta została zresztą przyjęta w niektórych systemach amerykańskich.

        Należy jeszcze raz podkreślić, że stosowanie klasycznych zasad forsingu także umożliwia wprowadzenie powyższych ustaleń, jednak w znacznie węższym zakresie niż w przypadku przyjęcia powyższej zasady.

        Z tak opisanymi zasadami koresponduje następujący zestaw konwencji strefy szlemowej:
   CUE BIDY - stosuje się tylko w następujących sytuacjach

  • po otwarciach od 4 wzwyż,
  • cue bid jako zachęta do licytacji szlemikowej, dawana przez bardziej zdefiniowaną rękę (patrz rozd.1).
   OSW KLASYCZNE - stosuje się je, gdy licytacja szlemikowa rozpoczęła się na wysokości czterech, a nie była poprzedzona atutową, ani pytaniem o 5 wartości. Najwygodniej stosować je w wersji oszczędnej - tym się różniącej od klasycznej, że przy odpowiedzi pozytywnej, z jednym asem licytujemy najbliższe kolorowi pytania zatrzymanie II klasy, jesli jest ono bliższe od koloru asa, bądź gdy as jest w kolorze uzgodnionym.
   WKR (Włoska Konwencja Rozpoznawcza) - stosuje się ją:
  • gdy odpowiada ręka o sile do 9PC (jest wtedy lepsza od OSW, bo może brakowac asa by odpowiedzieć pozytywnie);
  • gdy wcześniej zadano pytanie konwencji atutowej lub o 5 wartości;
  • gdy takiego pytania nie zadano, ale pierwsze pytanie WKR jest zadawane na wysokości dwóch lub trzech.
   Odpowiedzi:
  • I szczebel - brak zatrzymania II klasy w kolorze pytania;
  • II szczebel - zatrzymanie II klasy w kolorze pytania;
  • III szczebel - zatrzymanie I klasy w kolorze pytania.
        Powtórny WKR - gdy zadajemy go po raz drugi w ten sam kolor, co pierwszy; odpowiedzi są następujące:
  • gdy pierwsza odpowiedź była negatywna:
   • I szczebel - brak zatrzymania III klasy;
   • II szczebel - zatrzymanie III klasy
  • gdy pierwsza odpowiedź mówiła o zatrzymaniu:
   • I szczebel - zatrzymanie krótkością (singleton lub renons);
   • II szczebel - zatrzymanie honorem (król lub as).

   OSW WARTOŚCIOWE - stosuje się je, gdy pierwsze OSW jest zadawane na wysokości pięciu, w danej sekwencji nie stosuje się cue bidów, a pytanie nie było poprzedzone pytaniem atutowym, ani o 5 wartości (patrz rozdanie 2). Odpowiedzi:
  • I szczebel - brak zatrzymania II klasy w kolorze pytania;
  • II szczebel - zatrzymanie II klasy i 0-3 wartości z pieciu;
  • III szczebel - zatrzymanie II klasy i 1-4 wartości z pięciu;
  • IV szczebel - zatrzymanie II klasy i 2-5 wartości z pięciu.
   OSW DOROSZEWICZA - stosuje się je w sekwencjach rozkladowych (np. po silnym Staymanie), po zastosowaniu wywołania końcowego, oraz w sytuacji, gdy jedna z rąk posiada longera w kolorze pytania (zarówno pytajaca, jak i odpowiadająca).Odpowiedzi:
  • I szczebel - nic lub AKD
  • II szczebel - D lub AK
  • III szczebel - K lub AD
  • IV szczebel - A lub KD.
        Gdy po odpowiedzi na OSW Doroszewicza zadaje się drugie pytanie w ten sam kolor, to odpowiedzi są:
  • I szczebel - jeden honor (lub nic)
  • II szczebel - dwa honory (lub AKD).
   W wypadku, gdy OSW Doroszewicza było zadane przez prowadzącego licytację w jego własny kolor i po odpowiedzi o znaczeniu "nic lub AKD" albo "D lub AK", powtórne zalicytowanie tego koloru jest WKR (aby sprawdzić ewentualne zatrzymanie krótkością).
   PYTANIE O 5 WARTOŚCI - sposób jego zadawania w przypadkach szczególnych opisano we wstępie. W innych przypadkach zadaje się je przez 4BA.
   KONWENCJA ATUTOWA - jest nią zalicytowanie po pytaniu o 5 wartości koloru uzgodnionego ponizej dogranej lub BA przy uzgodnionym kolorze starszym. Pierwsza atutowa jest w zasadzie pytaniem jedynie o honory (ewentualnie tylko o damę po uprzednim pytaniu o 5 wartości), jednak mając najbardziej pozytywną możliwą odpowiedź na pytanie o honory, pokazujemy od razu nadwyżki w długości koloru atutowego, np. (system Precision Club):

   WE
   1(16+PC) 1(5+, 8+PC)
   2BA(atutowa) ?

   odpowiada się:
  • 3 - brak honoru; (dalej 3 jest pytaniem o nadwyżki w długości);
  • 3 - jeden honor; (dalej 3 jest pytaniem o nadwyżki w długości);
  • 3 - dwa honory;
  • 3 - AKD w kolorze pięciokartowym;
  • 3BA - AKD w kolorze sześciokartowym.

        Drugie pytanie atutowe, odróżniane na tych samych zasadach, co pierwsze, jest pytaniem o ewentualne nadwyżki w długości koloru atutowego. Odpowiada się, wskazując kolejnymi szczeblami nie ujawnione dotychczas karty w kolorze uzgodninym (I nszczebel - "nic ponad to, co wskazałem dotychczas").

        Chciałem jeszcze zaproponować rozwiązanie trudnego problemu - licytacji strefy szlemowej po otwarciu 2 Wilkosza z wykorzystaniem opisanych wyżej konwencji:

        Po otwarciu 2, silnym pytaniu 2BA i sprzedaniu układu kolorów, można używać czegoś w rodzaju wywołania końcowego na dwa kolory otwierającego:

  • 3BA jest sign off;
  • 4 zobowiązuje otwierającego do zalicytowania 4 i pasa w następnym okrążeniu;
  • I szczebel (poza 3BA i 4) - uzgodnienie niższej piątki i pytanie o 5 wartości;
  • II szczebel - uzgodnienie wyższej piątki i pytanie o 5 wartości.
   W dalszej licytacji - kolor krótki - WKR; kolor długi nie uzgodniony - OSW Doroszewicza.
        Odzywki inne niż powyższe świadczą, że pytający dąży do szlemika we własnym kolorze i są odpowiednimi rodzajami OSW, a 4BA - Blackwoodem o 4 asy.

        W celu zilustrowania powyższych rozważań, załączam kilka rozdań wraz z licytacją:

   1.Rozdanie z turnieju:

    

   D6
   A8
   AKW43
   842
   N
   W         E
   S
   AK10754
   632
   D6
   A7

    

   WE
   1 2
   3 3
   4 5
   5 5BA
   6 6
   7 pas

        Po początkowej licytacji naturalnej, kolejne odzywki miały następujące znaczenie:

  • 4 - cue bid uzgadniający piki,
  • 5 - OSW Doroszewicza,
  • 5 - D lub AK,
  • 5BA - atutowa,
  • 6 - jeden starszy honor pikowy,
  • 6 - inwit wielkoszlemowy, uzależniający zalicytowanie szlema od posiadania zatrzymania I klasy w kierach.

   2.Rozdanie z Mistrzostw Europy Juniorów 1982:

    

   -
   A108752
   87
   AKD84
   N
   W         E
   S
   A6543
   DW64
   6
   W53

    

   WE
     pas
   1 4
   5 5BA
   6 pas
  • 5 - OSW wartościowe,
  • 5BA - zatrzymanie II klasy w karach i jedna wartość z pięciu.

   3.Rozdanie z meczu I ligi:

    

   A6
   AK5
   ADW975
   82
   N
   W         E
   S
   W43
   D7632
   K6
   A76

    

   WE
   1(16+PC) 1(8+PC, 5+)
   2(nat.) 2BA(nat.)
   3 3BA
   4 4BA
   5BA 6
   7BA pas

        Znaczenie odzywek:

  • 3 - pytanie o 5 wartości na uzgodnionych kierach;
  • 3BA - jedna wartość;
  • 4 - OSW Doroszewicza;
  • 4BA - K lub AD w karach;
  • 5BA - atutowa;
  • 6 - dama kier.

   4.Rozdanie z Mistrzostw Europy Juniorów 1982:

    

   A652
   -
   A75
   AKDW42
   N
   W         E
   S
   DW8
   7
   KDW64
   7653

    

   WE
   1(16+PC) 2(8+PC,5+)
   4 4BA
   7 pas

    

  • 4 - atutowa (pytaniem o 5 wartości byłoby 3);
  • 4BA wskazało dwa starsze honory karowe.

   5.Rozdanie z pojedynku mistrzów z 1980 roku:

    

   8
   KD1053
   A543
   A72
   N
   W         E
   S
   A95
   A8764
   8
   K543

    

   WE
   1 2
   2 2(4-ty kolor)
   3(1543) 3
   3 4
   4BA 6
   pas  

    

  • 3 - było pytaniem o 5 wartości na uzgodnionych kierach;
  • 3 - wskazywało 0-3 wartości;
  • 4 - było OSW Doroszewicza;
  • 4BA - wskazało A lub KD w treflach; gdyby W miał AD wtreflach, to padłaby odpowiedź 4 i E nie miałby problemu z zalicytowaniem 7; tak samo, jeżeli W miałby skład 5-5, to po czwartym kolorze zalicytowałby 3 i E, po sprawdzeniu wartości zalicytowałby 7.

   6.Rozdanie z Bridge d'Italia nr 5/74:

    

   AD75
   AK854
   -
   KD53
   N
   W         E
   S
   K63
   W9632
   986
   A10
   WE
   1 1(8+PC, 5+)
   2BA 3
   3 4
   5 5
   7 pas

    

  • 2BA - było pytaniem atutowym; jego zadanie było konieczne, aby oddzielnie sprawdzić zatrzymania w pikach i treflach;
  • 3 - WKR;
  • 4 - zatrzymanie II klasy w pikach;
  • 5 - WKR;
  • 5

  - zatrzymanie I klasy w treflach.
 • © Marek Wójcicki Przemyśl 2014